החזרות וביטולים של רכישת מוצרים ופעילויות באתר תיעשה בהתאם לתקנון זה.

החזרות וביטולי מוצרים ושירותים

א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

 1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 2. ברכישת שירות (כל פעילות בתשלום / קורס / סדנה / יום עיון / מפגש / התמחות / למידה מקוונת / קבוצת עניין / סמינר או סיור לימודי בישראל) – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, בעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ב.  תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") יחזיר מכון מופ"ת, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם

אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו למופ"ת במקום שבו נמסר.

ג.  תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר מכון מופ"ת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את כספך במלואו, ללא חיוב דמי ביטול.

ד.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

ה.  לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, לרבות טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

תהליך ההרשמה

 • תהליך ההרשמה כולל מילוי פרטים אישיים בטופס ההרשמה והסדרת תשלום שכר הלימוד (אמצעי תשלום).
 • עבור פעילות שעלותה יותר מ-900 ₪ ייגבו דמי רישום על סך 100 ₪ בעת ההרשמה, ויתרת שכר הלימוד תיגבה עם ההודעה על פתיחת הפעילות (להוציא פעילויות בהן מצוין אחרת)
 • תלמיד שלא יסדיר את התשלום לפני פתיחת הפעילות לא יורשה להשתתף בפעילות.
 • ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
 • פתיחת פעילות מותנית במספר המשתתפים.

 

ניתן לשלם באחת מהדרכים האלה:

 • תשלום מקוון – דרך אתר האינטרנט של מכון מופ"ת באמצעות כרטיס אשראי *.
 • עסקת אשראי טלפונית *.
 • שליחת המחאה בדואר (לכתובת: מכון מופ"ת, ת"ד 48538 תל-אביב, מיקוד 6148402).
 • שליחת מכתב התחייבות של המוסד המעסיק לכיסוי שכר הלימוד (פקס 03-6901481, או דוא"ל mlomdim@macam.ac.il).
 • מזומן.
 • העברה בנקאית: בנק מזרחי(20) סניף טרפון 476, חשבון ע"ש מכון מופ"ת 444848

* למשלמים בכרטיס אשראי התשלום ייגבה במועד החיוב הקרוב הקבוע בכרטיס.
* ההרשמה תאושר רק בתום התהליך (מילוי טופס רישום והסדרת אמצעי תשלום).

שינויים וביטולים – הוראות כלליות

ו.  בקשות לשינויים ברישום או ביטולים יופנו למנהל לומדים בלבד.

ז. בקשות לשינוי ברישום או לביטול השתתפות בפעילות, יוגשו בכתב בלבד. המועד הקובע הינו הוא מועד קבלת הבקשה במשרדי מכון מופ"ת. במקרה של בקשה לביטול בעקבות אירוע לא צפוי יש להמציא מסמכים בהתאם.

ח. מועד קבלת הבקשה בכתב לשינוי או ביטול רישום, הוא המועד הקובע את גובה ההחזר הכספי.

ט. החזרים כספיים יבוצעו עד 14 ימים ממועד ביטול הרישום.

י. מנהל לומדים יודיע לתלמיד (בדוא"ל או בטלפון) על קליטת הבקשה להחלפה/דחייה/ביטול והחזר כספי (במידת הצורך), מיד עם קבלתה. בסיום הטיפול ישלח לתלמיד מכתב עם כל פרטי ההחלטה.

יא. תלמיד המבקש לדחות פעילות למועד אחר או להחליף פעילות (לאחר תשלום), יודיע על כך בכתב לרכז מנהל לומדים, בפקס או בדוא"ל.

יב. דחייה או החלפת פעילות אינה מזכה בהחזרת דמי רישום או בתשלום עבור הפעילות. מנהל לומדים ידאג לזיכוי או גבייה מהלומד במקרה של החלפה.

יג.  דחייה או החלפת פעילות בפעם שנייה תאושר על-ידי ועדת חריגים.

ביטול רישום

יד.  מועמד המבקש לבטל את הרשמתו יודיע על כך בכתב למנהל לומדים באמצעות דואר, פקס או דוא"ל.

טו. המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי המבטל את הרישום יהיה תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדי מכון מופ"ת.

טז. החזר כספי על שינויים וביטולים יבוצע בהתאם לטבלה המצורפת (במקרה שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי תיגבה תוספת עמלת "דמי סליקת אשראי" על סך 10 ₪)

עיתוי קבלת בקשת הביטול גובה התשלום הנדרש
ימי עיון/ מפגשים
עד יום לפני מועד יום העיון/המפגש
דמי ניהול בגובה 10% מעלות הפעילות
במועד יום העיון/המפגש
אין החזר
כנסים
עד שבועיים לפני תחילת הכנס
ייגבו דמי טיפול בגובה דמי רישום (100 ₪)
התמחויות
עד יום לפני פתיחת שנת הלימודים
ייגבו דמי טיפול בגובה דמי רישום (100 ₪)
מיום פתיחת שנת הלימודים ועד חודש מפתיחת שנת הלימודים
ייגבו 30% משכר הלימוד + דמי רישום
חודש לאחר פתיחת שנת הלימודים
אין החזר כספי
סדנאות
עד מועד המפגש הראשון, כולל
ייגבו דמי טיפול בגובה דמי הרישום (100 ₪)
לאחר המפגש השני
ערך יחסי של שני מפגשים + דמי רישום
החל ממועד המפגש השלישי ועד בכלל
אין החזר, לא ניתן עוד לבטל הרשמה
סדנת יום
עד שבוע לפני מועד הסדנה
דמי ניהול בגובה 10% מעלות הפעילות
פחות משבוע ממועד הסדנה
אין החזר
סדנה שעלותה עד 500 ₪
או/ו עד שלושה מפגשים
עד מועד המפגש הראשון
ייגמו דמי טיפול בגובה 100 ₪
לאחר מועד המפגש הראשון
50% מעלות הסדנה
החל ממועד המפגש השני
אין החזר. לא ניתן עוד לבטל הרשמה
קורס/סמינר מקוון
עד חודש לפני פתיחת הפעילות
החזר 90% משכר הלימוד
מחודש לפני הפתיחה ועד חודש לאחריה
החזר של 50%
מחודש לאחר פתיחת הפעילות ועד לסיומה
אין החזר כספי

יז.   הכסף יוחזר באמצעות המחאה או באמצעות כרטיס אשראי.

מדיניות משלוחים

כללי:

הכנת הזמנות למשלוח אורכת על פי רוב 4-1 ימי עסקים (ימים א-ה, בין השעות 09:00-15:00)

הכנת הזמנות למשלוח אורכת זמן רב יותר בחופשות, חודש הספר העברי ובתקופת מבצעים גדולים.

המשלוח מתבצע על ידי דואר ישראל. למכון מופ"ת אין שליטה על משך הזמן מרגע מסירת החבילה לדואר ועד להגעתה אל הלקוח. מילוי פרטי כתובת מדויקת, לרבות מיקוד ומספרי טלפון קבוע ונייד משפרים את הסיכוי למסירה מהירה של החבילה.

במקומות אשר אינם נכללים בקטגוריה של ישובים גדולים או מרכז הארץ זמן הגעת המשלוח רב יותר בהתאם למיקום וללוח העבודה של הדואר.

מכון מופ"ת איננו מתחייב על זמן הגעה מסוים ועל מהירות הטיפול בדואר ישראל,  אנו עושים את מירב המאמצים לסיים הכנת הזמנות ולמסור במהירות  האפשרית

משלוח לחו"ל:

אתר זה שולח ספרים רק בתחומי מדינת ישראל. להזמנות עבור כתובות בחו"ל  יש להתקשר למספר 03-6901428

איסוף עצמי:

ניתן להגיע לאסוף את הספרים ממכון מופ"ת, השירות אינו כרוך בתשלום.

לפניות בנושא ביטולי רכישות ספרים
ניתן לפנות בימים ראשון – חמישי
בין השעות 9:00 – 15:00
טל': 03-6901428 
cochava@macam.ac.il
  לפניות בנושא הרשמה וביטולי הרשמה לפעילויות
מינהל לומדים:
טל': 03-6901426/401, פקס: 03-6901481
mlomdim@macam.ac.il
לפניות בנושא הרשמה וביטולי הרשמה לפעילויות בין-לאומיות
הערוץ הבין-לאומי:
טל': 03-6901488, פקס: 03-6988618
international@macam.ac.il