"פנים אחרות" להתנסות המעשית בימי משבר קורונה

Event details

  • כנס מקוון
  • ספטמבר 23, 2020
  • 10:15 עד 10:30

Contact event manager

1 2 3 4

ד"ר בתיה רייכמן, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

למשבר  נגיף הקורונה בישראל  יש השלכות על תחומים רבים בחיינו וביניהם על שדה החינוך והלימודים האקדמיים. סגירת מוסדות החינוך והקמפוסים  במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם הביא  למעבר להוראה מרחוק בחירום (teaching Remote Emergency).

במוסדות האקדמיים, ההוראה מרחוק בחירום, אפשרה להמשיך את הסמסטר כדי שהסטודנטים ישלימו את לימודיהם)  Altbach& De Wit, 2020 ). במוסדות החינוך  היא סיפקה הזדמנויות לקיום הלימודים ונענתה לאתגר התמיכה בצרכים  החברתיים והרגשיים של התלמידים.

המעבר ללמידה מקוונת נעשה תוך ימים ספורים כשמרצים ומורים, סטודנטים ותלמידים נאלצו לאמץ שיטות הוראה – למידה חדשות תוך התבססות על כלים דיגיטליים ללמידה מרחוק.  זאת ועוד, במוסדות להכשרה להוראה,  ההתנסות המעשית ניצבת בלב ההכשרה. זו מתקיימת במוסדות החינוך כזירת הפרקטיקה ובמסגרתה הסטודנט פעיל  בתהליכי הוראה-למידה בכיתה ונדרש למיומנויות של הוראה , הוא לומד אודות ניהול כיתה והתייחסות לשונות , מתמודד עם דילמות חינוכיות וסוגיות בהערכת לומדים. להתנסות בהוראה נודעת חשיבות לפיתוח הידע הפרקטי, הידע התאורטי והידע העצמי הרפלקטיבי בהכשרת הסטודנט להוראה (מלאת 2001 משכית-מברך 2013) .

בימי משבר קורונה, לסגירתם של מוסדות החינוך היתה השפעה על אופני  ההתנסות המעשית. עם המעבר להוראה מרחוק בחירום, גם ההתנסות המעשית  התקיימה מרחוק.

בהרצאה זו  אציג אתגרים שניצבו בפנינו, במכללת קיי, בקיומה של התנסות מעשית מרחוק בהעדר זירת התנסות קונבנציונלית.  אתייחס להתמודדות עם העדר תשתיות אינטרנטיות ומכשירי קצה בקרב מגוון סטודנטים וקהילות לומדים שונות המרכיבות את המכללה , אפרט את  השיקולים  שהנחו אותנו בהערכת ההתנסות בשעת משבר ואדגים את דרכי הפעולה שנקטנו  במגמה לשמור על שיגרת ההתנסות המעשית במציאות דינמית ומשתנה בזמן חירום.

מלאת , ש' .(2001). חניכה משמעותית של מורה חונכת בדגם השיתופי כפי שמשתקפת ביומנה של מתכשרת להוראה בתוך: הדרכה משמעותית – אפשר גם אחרת, תל אביב , מכון מופ"ת

משכית,ד.  מברך, מ,  (2013) אפשר גם אחרת: הכשרה להוראה על פי מודל שותפות-עמיתות בדגם PDS, דפים 56 , מופ"ת

Altbach, G. P. G., & De Wit, H. (2020). Are we at a transformative moment for online learning? Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/andrewdepietro/2020/04/30/impa

Diana Piccol. D,  Tipton.s,  and D. Livers.s,  Transitioning to Online Student Teaching,  Teaching, Technology, and Teacher Education During the COVID-19 Pandemic: Stories from the Field, AACE, p297

 

 

 

Book your tickets

Thank you Kindly

"פנים אחרות" להתנסות המעשית בימי משבר קורונה

כנס מקוון

10:15 עד 10:30
ספטמבר 23, 2020

000000

מכללת אוהלו

Organizer's other events

"פנים אחרות" להתנסות המעשית בימי משבר קורונה

כנס מקוון

10:15 עד 10:30
ספטמבר 23, 2020

PRINT
תפריט
אפשר לעזור?