רג"ב – מרכזי תכנית המצויינים

מרכזת

ד"ר תמי הופמן

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

הפורום משמש מרחב מקצועי לרכזי תוכניות רג"ב במכללות, והוא פועל בשני רבדים: האחד – כקבוצה לומדת וכקבוצת תמיכה בתהליכי התכנון, הביצוע וההערכה של תהליכים שונים המתקיימים במכללות בהקשר לתוכנית רג"ב. האחר – כמרחב ליצירת שותפויות בין-מכללתיות רב-תרבותיות כמודלינג לפעולת התוכנית בכל אחת מן המכללות. השנה נוסף לו רובד נוסף – שותפות בעיצוב המדיניות הארצית בנוגע לתוכניות רג"ב.

מטרות הפורום

 1. ליווי הרכזים בעשייה החינוכית בתוכניות השונות במכללות.
 2. למידת עמיתים ופיתוח משותף של רעיונות לקידום תוכניות המצוינים במכללות.
 3. יצירת קבוצת שיח מובילה על אודות התוכנית הארצית ורכיביה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

 • הטמעה של תוכנית העבודה החדשה כפי שנקבעה בחוזר רג"ב החדש:
  (1) פיתוח מודלים של השמה וקליטה;
  (2) פיתוח תהליכי שיווק מותאמים.
 • חשיבה מחודשת על הכנסים הארציים.
 • המשך למידה הדדית מהנעשה בתוכניות השונות.
 • הרחבת הידע המקצועי בנושא ניהול חינוכי.
 • הרחבת הידע המקצועי בנושא חידושים בפדגוגיה ובחינוך.

סיכומים משנים קודמות