פורום הכלה והשתלבות: תוכניות בהכשרת מורים

מרכזות

ד"ר אביבה בר ניר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר יעל קמחי

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

בשנת 2018 חוקק תיקון לחוק החינוך המיוחד בנושא הכלה והשתלבות, ונקבעו כללים חדשים שלאורם בתי הספר בישראל נערכים לעבודה בכיתות הטרוגניות, כולל תלמידים עם צרכים מיוחדים. פרח ההוראה העתידי צריך להיות מוכשר למשימות הנדרשות ממנו בעידן זה. לפיכך המכללות להוראה, המכשירות את פרחי ההוראה, צריכות להיות ערוכות בנושא הכלה והשתלבות כחלק מתוכנית ההכשרה. ההיערכות כוללת בניית מודלים אפשריים בהכשרה מעשית ותאורטית כאחד, ופיתוח מקצועי של צוותי המדריכים והמרצים.

במסגרת המתווה החדש יתאפשר לערוך שינויים בתוכניות ההכשרה לאור ההמלצות שיעלו בפורום זה.

מטרות הפורום

הפורום קם במטרה לטייב את הכשרת המורים בהתאם לתיקון חוק החינוך המיוחד. תפקיד הפורום הוא לבנות דגמים אחדים להתאמת הנושא לתוכנית הלימודים, בהלימה למתווה ההכשרה הקיים ולזה שנמצא בתהליכי אישור. 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"ף

הצגת מודלים מהארץ ומהעולם אשר עוסקים בנושא ההכלה וההשתלבות כחלק מהכשרת פרחי הוראה; למידת עמיתים ממכללות אשר החלו בתהליך הכשרה ומתייחסות לנושא; ביקורים בבתי ספר מכילים העובדים עם המכללות; השתלבות ביום עיון במופ"ת העוסק בתחום; מפגש אחד שיתמקד באוכלוסייה מיוחדת – מחוננים; עיבוד וקביעת עקרונות להכלת ההכשרה בנושא בכלל המכללות.

 

סיכומים משנים קודמות