מכללה מקדמת בריאות

מרכזת

ד"ר עירית חוף נהור

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

בעידן הנוכחי גוברת ההכרה בצורך לקדם את בריאות הציבור כדי למנוע תחלואה ולשפר את איכות החיים של האוכלוסייה Green & Tones, 2010; WHO, 1986)). ביוני 2012 הוגדר במשרד החינוך נושא אורח החיים הבריא כיעד משרדי ארוך טווח, ועל פיו הפיקוח על הבריאות פועל להובלת שינוי מקיף לקידום בריאות התלמידים במערכת החינוך בגילאים השונים, ובהתאמה מלאה לכל המגזרים והזרמים.

המכללות לחינוך הן מסגרות מתאימות ביותר לחינוך לאורח חיים בריא ולהטמעת תרבות מקדמת בריאות. מרבית הסטודנטים מגיעים לרכוש השכלה גבוהה בשלב שבו הם מעצבים את אישיותם כאנשים בוגרים ועצמאיים. לכן למוסד להשכלה גבוהה יש השפעה ניכרת על התפתחותם האישית והחברתית ועל החברה שהם חיים בה. מכללה שתדגים סביבה מקדמת בריאות תזמן לסטודנטים ולסגל הזדמנות לרכוש ידע, עמדות ומיומנויות שיוכלו לשפר את איכות חייהם (Dooris & Martin, 2002; Green & Tones, 2010; Xiangyang et al., 2003). עבור המכללות לחינוך, קידום הבריאות הוא אתגר חשוב בהכשרת מחנכי העתיד. מסגרת זו תתרום לעיצוב דמותם החינוכית של הסטודנטים פרחי ההוראה (Pre-Service) כמורים-מחנכים מובילים, שישפיעו בתורם על אימוץ של אורח חיים פעיל ובריא בקרב תלמידיהם, ובאמצעותם גם על מעגלי המשפחה, הקהילה והחברה כולה (Dooris & Doherty, 2010).

מטרות הפורום

  • הובלה של שינוי במכללות לחינוך ברחבי הארץ לקראת הפיכתן למסגרות מקדמות בריאות כחלק מהותי מההוויה החינוכית.
  • קידום נושא הבריאות לקדמת הבמה ועידוד השתתפות פעילה של הנהלת המכללות לחינוך בארץ בהובלת התהליך של קידום הבריאות במכללות כחלק מהחזון, מתוכנית העבודה השנתית ומהמיתוג שלהן.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"ף

  • המשך ההרחבה של מספר המכללות המשתתפות בצוות החשיבה.
  • ביסוס ההכרה של מכללה מקדמת בריאות.
  • גיוס של מכללות חלוצות במגזר החרדי ומכללות נוספות במגזר הערבי.
  • מתן במה נרחבת ופרסום של הפורום באופן ממוקד בקרב מכללות לחינוך ברחבי הארץ.
  • המשך הביסוס וההטמעה של כוכבי הבריאות בקרב מכללות שכבר קיבלו הכרה בשנת הלימודים תשע"ח.
  • שילוב של כמה שיעורי הוראה שיוקדשו לנושאי בריאות במסגרת ההכשרה של סטודנטיות מהמכללות המוכרות כמקדמות בריאות בשיעורי ההתנסות בבתי הספר בקרב.
  • הענקה של תעודת "מוביל בריאות" לסטודנטים בוגרים במסלול מדעים, נוסף על תעודת ההוראה.

סיכומים משנים קודמות