מרכזי הכשרת חונכים ומלווים

מרכזת

עירית שריג

האוניברסיטה העברית

מבוא

שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שלוש השנים הראשונות לעבודה במערכת החינוך: שנת ההתמחות בהוראה והשנתיים שלאחר מכן. תמיכה במתמחה ובעובד ההוראה החדש באמצעות חונך ומלווה מאפשרת השתלבות מיטבית במערך החינוכי, מקדמת התפתחות מקצועית של עובד ההוראה החדש ומונעת נשירה של עובדי הוראה איכותיים.

שלב הכניסה להוראה הוא שלב מכריע בהתפתחותו המקצועית של עובד ההוראה החדש, והוא מאופיין בהתמודדויות מקצועיות, פדגוגיות ורגשיות. המעבר משלב ההכשרה לעבודת ההוראה, מלמידה תאורטית ליישום פרקטי, מעמיד במרכז את תפקיד החונך והמלווה (Mentor). מטרות החונכות והליווי הן לתמוך בעובד ההוראה החדש מבחינה מקצועית, להעצימו בדרכו החינוכית, לבסס את תפיסת עולמו המקצועית, לטפח את הזהות והאוטונומיה המקצועית שלו ולשכלל את כישוריו המקצועיים בשלב הכניסה. זאת ועוד, החונך והמלווה תורמים בפעילותם לכינונה של תרבות קליטה ראויה המסייעת למתמחים ולעובדי הוראה חדשים להיכנס למערכת החינוך בתנאים מאפשרי הצלחה. 
למימוש מטרות אלה נדרש ידע מקצועי לא רק בתחום ההוראה אלא אף בתחום הדרכת מורים וגננות. לשם כך נקבעה תוכנית הכשרה לתפקיד במסגרת "קורסים להכשרת חונכים ומלווים ("חונך" הוא מי שחונך את המתמחה בשנת ההתמחות. "מלווה" הוא מי שמלווה את עובד ההוראה החדש בשנתיים שלאחר ההתמחות). הקורסים מתקיימים במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות. ההכשרה לתפקיד היא אחד התנאים לעיסוק בחונכות ובליווי, והיא מוכרת במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". קידום מורים/גננות ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי יאפשר לפתח יכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינרי ובתחום המערכתי-ארגוני. הקורסים מעצימים גם את הלומדים עצמם כעובדי הוראה, נוסף לעבודתם עם מתמחים ומורים חדשים. במסגרת מתווה לפיתוח מקצועי מורים וגננות יכולים להשתלב בהכשרה ובנתיב החונכות והליווי.

מטרות הפורום

מטרות הפורום נגזרות משני היבטים עיקריים:

היבט ארגוני-מעשי: פיתוח תוכניות הכשרה וליווי של חונכים ומלווים על פי המתווה להתפתחות מקצועית, והפעלתן במוסדות להכשרת מורים בארץ; הרחבת מאגר החונכים והמלווים לטיוב מערך התמיכה במורים ובגננות מתמחים ומתחילים בשלוש השנים הראשונות לקליטתם בעבודה במערכת החינוך.

היבט פדגוגי­ – פיתוח תורת חונכות וליווי בזיקה לקליטת מורים וגננות במערכת; הרחבת התובנות מתוך הספרות המחקרית והתאוריות של ההדרכה; טיפוח הידע הנצבר מתוך הפרקטיות של מרכזי הקורסים. שיח על מגוון הקורסים להכשרה המאפשרים למידה הדדית בנושאים אלה: מבנה הקורסים, חלוקת שעות בהתאם למודלות, גיוון פעילויות באמצעות סרטים, כרזות וסיפורים, מודלים להנחיה על הנחיה(Supervision) , בניית מאגר מרצים ומנחים מומחים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

הפורום ילווה בתשע"ט את שנת החונכות. מתוך הערכה של מספר החונכים המשובצים לתפקידם בשנת הלימודים תשע"ח עולה כי רק 38% מכלל החונכים המשובצים לתפקיד הם בעלי הכשרה. משום כך הוחלט לשתף בתשע"ט בתקצוב ובהפעלה את מרכזי הפיתוח המקצועי בכל מחוז, להגביל את היקף הקורסים ל-30 ש' וליעד אותם רק לחונכים ולמלווים בפועל, כדי להגדיל בתשע"ט את מספר החונכים המוכשרים לתפקידם. בשל השינוי תעודכן תוכנית האב להכשרת חונכים ומלווים, ויוגדרו סדרי עדיפות להכשרה בשלב א' ולחלוקה של 30 ש'.

מפגשי הפורום יתקיימו במשותף עם כלל בעלי התפקידים באגף, ובחלק מהמפגשים יוקדש זמן נוסף ללמידה לפורום הכשרת חונכים ומלווים בנפרד.

תוכנית האב – הכוללת הכשרת חונכים/מלווים שלב א' בסיסית (60 ש') והכשרת חונכים שלב ב' לתעודת חונך/מלווה מומחה (60 ש') – תותאם מחדש ויעובדו חומרים מתאימים.

יעדים שהוצבו לשנת תשע"ט

 • הבניית השותפות בין כל המשתתפים ביצירת קליטה מיטבית של מתמחים ומורים וגננות מתחילים: מרכזי הפיתוח המקצועי במחוזות, רפרנטים ומדריכי ההתמחות במחוזות, מרכזי יחידות כניסה להוראה, מרכזי התמחות, מרכזי הכשרת חונכים/מלווים ומרכזי שנה א'.
 • ביסוס דרכים לאיסוף עדויות על ביצועי הוראה של מתמחים כחלק מהכשרת חונכים ומלווים.
 • התאמת תוכנית האב להכשרת חונכים ומלווים לצרכים המשתנים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

(כפי שגיבשתם במפגשיכם האחרונים)

כפי שהוצג ביום למידה ביולי, הפורום יתמקד בפעילויות אלה:  

 1. הכשרת חונכים ומלווים שלב א' ושלב ב'
 2. הכשרת חונכים ומלווים בהיבט רב-תרבותי
 3. הכשרות למורים וגננות חונכים מנוסים מובילי קהילות במכון מופ"ת ובדרום בשיתוף מכללת קיי
 4. פתיחת כעשר קהילות חונכים בפסגות ברחבי הארץ

יעדים לשנת הלימודים תש"פ

 1. המשך הסדרה ומיסוד החונכות
 2. הכשרת חונכים ומלווים במכללות ואוניברסיטאות בשיתוף הפיתוח המקצועי
 3. מתן מענה רחב של הכשרות מקוונות והיברידיות
 4. מיסוד תחום החונכות והסדרת עבודת החונך בבתי הספר ובגנים
 5. מיצוב תחום החונכות בקרב מנהלי בתי הספר

סיכומים משנים קודמות