פורום חיים משותפים: פורום לקידום חברה משותפת במכללות ובאוניברסיטאות בארץ

מרכזים

ד"ר זהבה ברקני

סמינר הקיבוצים מכללה לחינוך טכנולוגיה ואומנויות

מועין פחראלדין

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

ריכזו את הפורום בשנת תש"ף

ד"ר אריאלה בארי בן ישי

המכללה האקדמית בית ברל

מר וליד מולא

אורנים-המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

בחברה ההטרוגנית שלנו, מרובת הקבוצות והזהויות, מתקיימים יחסים מורכבים בין קבוצות שונות. לעיתים יחסים אלו מתוחים ומלווים בעוינות ואף בנתק, ולרוב יש בין הקבוצות מעט קשר או שיח. לעיתים המפגש השוויוני הראשון בין אנשים השייכים לחברות שונות מתרחש באקדמיה. סטודנטיות וסטודנטים מעמים ומעדות שונות הלומדים יחד על ספסל הלימודים אינם חווים חוויה זהה בלימודים, ולעיתים קרובות גם חברי הסגל מתקשים בהוראה בכיתה הטרוגנית תרבותית, ואינם מורגלים בשיח פתוח בנושאים קונפליקטואליים בנוגע לסוגיות חברתיות ופוליטיות המעסיקות את החברה. כך העשייה החינוכית האקדמית מחמיצה הזדמנות לייצר חוויית למידה רב-תרבותית משמעותית שבה הסטודנטים יכולים לתרום ולהיתרם. 

מטרות הפורום

  1. יצירת מפגש בין פעילים ופעילות באקדמיה המקדמים חיים משותפים בין אוכלוסיות וחברות שונות ומגוונות במכללות ובאוניברסיטאות בארץ. הכוונה בעיקר לשיפור היחסים בין קבוצות מגדר, לאום, עדה, נטייה מינית ועוד; יהודים, ערבים, פריפריה, מרכז, דתיים, חילוניים, יהודים מהעדה האתיופית וכאלו שאינם, בעלי מוגבלות, ואנשים בעלי זהויות שונות בתוך כל אחת מהחברות. 
  2. עידוד ומתן האפשרות להחלפת מידע, להתייעצות ולהעשרה הדדית; העלאת דילמות משותפות וייחודיות ושיתוף במה שנעשה בכל מוסד חינוכי, תוך חיפוש דרכים לשפר את העשייה.
  3. למידה תאורטית וחווייתית על התחום; הרחבת הרפרטואר של הכלים, הגישות ותפיסות העולם של מי שפועלים לקידום חברה משותפת בשוויון במכללה.
  4. יצירת ידע חדש, פרי המשגת העשייה הייחודית והמשותפת באקדמיה לקידום חברה משותפת ‒ בקורסים, בקרב הסגל האקדמי והמנהלי, וביחסים בין סטודנטיות וסטודנטים מהקמפוס ובחברה. 
  5. מציאת פלטפורמה משותפת למכללות ולמשרד החינוך, לחיזוק העשייה החינוכית המקומית והארצית המכוונת לקידום הנגשה שוויונית וחברה משותפת בקמפוס ובחברה, ולפיתוח מדיניות משותפת להכשרת מורים בנושא חיים משותפים בחברה הישראלית. 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"ף

הפורום ייפגש אחת לכמה שבועות בימי שלישי בשעות הבוקר (9:30‒12:00) במטרה להכיר ולסקור את הפעילות המתקיימת בנושא במכללות שהמשתתפים מייצגים; לבחון יחד את הגישות התאורטיות והיישומיות שמנחות את הפעילות; להעריך את התוצאות וההישגים של התוכניות; לנסח חזון לאופן שבו היינו רוצים שהחינוך לחיים משותפים בישראל יפעל במכללות להכשרת מורים. השאיפה היא לגבש נייר עמדה המבוסס על הסכמות שתושגנה מהגישות השונות ולהציגו בפני ראשי המכללות.

במפגשים נקיים למידה סדנאית חווייתית ועיונית של התנסויות וגישות אשר מקדמות חיים משותפים בתוך הכיתה. למידה זו תאפשר לנו להכיר את עומקה ומורכבותה של הסוגיה, ואת הרווחים והיתרונות הטמונים בחקר ובלימוד המפגש הרב-תרבותי בהכשרת מורים.