תכניות ייחודיות בהכשרת מורים

מרכזת

אורית אייזן

המכון הדמוקרטי

מבוא

פורום תוכניות ייחודיות של משרד החינוך הוא פורום שמטרתו לקדם כל תוכנית בנפרד, ולנצל את הפוטנציאל של השותפות בין התוכניות כדי לקדם את סדר היום המשותף שלהן. הפורום מקדם שיתוף פעולה בין התוכניות לבין אגפים שונים במשרד החינוך, בעיקר במינהל עובדי הוראה, כדי לקדם הכשרה והשמה של מורים מצוינים במערכת החינוך.

מטרות הפורום

  • חיזוק שיתוף הפעולה בין משרד החינוך והתוכניות הייחודיות להכשרה ולהשמה של עובדי הוראה.
  • למידה ופיתוח מקצועי של התוכניות השונות.
  • קידום מטרות ואפקטיביות של מרחבי השפעה משותפים, תוך שימור עצמאותם של השותפים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

המשך חיזוקו של שיתוף הפעולה בין משרד החינוך לבין התוכניות הייחודיות ויצירת סדירויות, והרחבת האפקטיביות של מרחבי ההשפעה של התוכניות הייחודיות על מערכת החינוך ועל איכות ההוראה.

סיכומים משנים קודמות: