מחקר מלווה סימולציה

מרכזת

ד"ר שירה אילוז

אוניברסיטת בר אילן

מבוא

השימוש בכלי הסימולטיבי בהכשרה ובפיתוח מקצועי של מורים הולך וגובר בשנים האחרונות. אולם ההשפעה של ההתנסות בסדנאות הסימולציה על פרחי הוראה ומורים עדיין לא נחקרה. הפורום מיועד לנציגים מצוותי מרכזי הסימולציות ולחוקרים במכללות להכשרת מורים העוסקים בחקר הסימולציה בחינוך. בפורום נעסוק יחד בהצגת שאלות מחקר רלוונטיות, באיתור מחקר עדכני וכלי מחקר מהימנים ותקפים, בניתוח הממצאים במתודולוגיות איכותיות וכמותניות ועוד.

מטרות הפורום

מטרת הפורום היא לסייע למרכזי הסימולציה במוסדות השונים לפתח מחקרים שיסייעו בחיזוק הבסיס התאורטי של ההתנסות הסימולטיבית, ויאפשרו בניית מסד נתונים שיהווה בסיס לקבלת החלטות מושכלת בקידום ההכשרה והפיתוח המקצועי של אנשי חינוך בתפקידים מגוונים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

  • קידום ההשתתפות הפעילה של חוקרים ממרכזי הסימולציה השונים.
  • הקמת מאגר ידע תאורטי ואמפירי בנושא הכלי הסימולטיבי בתחומי ההכשרה מגוונים: חינוך, רפואה, עבודה סוציאלית ועוד.
  • ביצוע מחקר משותף למרכזי הסימולציה השונים. השנה נבחר שאלת מחקר משותפת לחקירה בנושא השפעתה ומידת יעילותה של ההתנסות הסימולטיבית. כל מרכז סימולציה שיבחר להשתתף במחקר יהיה שותף לניסוח שאלות והשערות המחקר, לבחירת כלי המחקר המתאימים, לאיסוף הנתונים ולניתוח התוצאות.
  • ליווי חברי הפורום בביצוע מחקרים במרכזי הסימולציה השונים, בנושאים שייבחרו על ידם ומתאימים לתחומי העניין ולשאלות המחקר הייחודיות לכל מרכז.
  • קיום חשיבה משותפת על ניסוח שאלות מחקר, איתור כלי מחקר מתאימים ותכנון ההליך המחקרי. חקר הכלי הסימולטיבי מחייב שילוב גישות מחקריות וכלי מחקר מותאמים. הפורום מסייע למשתתפים באיתור כלי המחקר הרלוונטיים ובהתאמתם.
  • לימוד תכנים מתודולוגיים וניתוח נתונים כמותני ואיכותני הרלוונטי לחקר הכלי הסימולטיבי.
  • עידוד ההשתתפות בכנסים אקדמיים ופרסום מחקרי בתחום בכתבי עת שפיטים.

סיכומים משנים קודמות