התמחות וכניסה להוראה

מרכזים

ד"ר גלי נהרי

משרד החינוך

ד"ר מירי פוסטי

משרד החינוך

איתן שוורץ

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר אסתי פיירסטיין ריכזה את הפורום בשיתוף בין השנים תשע"ב – תשע"ט

מבוא

רכזי יחידות שלב הכניסה למקצוע, רכזי ההתמחות בהוראה, רכזי המורים החדשים ורכזי הקורסים להכשרת חונכים ומלווים הם המפעילים במוסדות האקדמיים את מערך ההתמחות והכניסה להוראה למתמחים ולמורים חדשים. הם מפעילים סדנאות סטאז', חממות, קורסים למורים חדשים, קורסים להכשרת חונכים ומלווים, וכן ימי עיון ויוזמות ייחודיות. במסגרת תפקידם הם יוצרים את הגשר בין האקדמיה לבין השדה. חברי הפורום מהווים יחד קבוצה בעלת מוטיבציה גבוהה ותחושת שליחות בכל הקשור לקליטת מורים חדשים במערכת החינוך, והם משמשים אנשי קשר למימושו של יעד הקליטה המיטבית של עובדי הוראה חדשים.

מטרות הפורום

 • העצמת הרכזים כקבוצה ייחודית המובילה את שלב הכניסה להוראה.
 • ארגון הלמידה המשותפת סביב עוגן מרכזי – טיוב תהליכי הוראה.
 • התמקצעות והפריה הדדית של תת-הקבוצות המרכיבות את הקבוצה השלמה: רכזי התמחות, רכזי מורים חדשים, ראשי היחידות, רכזי חממות ורכזי הקורסים להכשרת חונכים ומלווים. כל אלה לצד מדריכי שלב הכניסה להוראה במחוזות ובמטה, שהשתתפו השנה בפורום.
 • למידה משותפת של ידע פדגוגי, ארגוני ואקדמי בתחום של הוראה קלינית והשתמעותה לשלב הכניסה.
 • היוועצות ופתרון בעיות המתעוררות במהלך ההפעלה של כללי תהליכי הכניסה להוראה.
 • מיסוד ויצירת סדירויות של תהליכים העוסקים בשלב הכניסה להוראה בשותפות אקדמיה-שדה-מטה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

טיוב ההוראה וניהול כיתה והשתמעותן לשלב הכניסה להוראה: העמקת ההבנה של תהליכי הוראה ראויים כתהליך קליני המאפשר התייחסות לפרט ומחבר בין תאוריה לבין מעשה, לצד מיומנויות של הנהגת כיתה וקבלת כלים מגוונים להשבחת ההוראה – הן של המנחים הן של המורים.

השלם וחלקיו – תרומה הדדית ומענה לצורכיהם של משתתפי הפורום: העמקת שותפויות ולמידת עמיתים במסגרת תת-הקבוצות הקיימות בפורום – יציאה ממבט כולל על שלב הכניסה להוראה אל תת-הקבוצות, צורכי החברים ו"לקוחותיהם".

מיסוד החונכות, ההשמה והסדרת המסגרות התוספתיות להתמחות: הבניית הזיקות בין המכללות והאוניברסיטאות לבין המחוזות בכל הנוגע להכשרה של חונכים בפועל, לתהליכי השמה ולמסגרות המאושרות להתמחות.

הבניית תרבות קליטה מיטבית למניעת נשירה של מורים חדשים: העצמת בתי הספר והקשר בינם לבין המוסדות האקדמיים, דרך ההשתתפות בטקסי "פרס הקליטה המיטבית" לשנה זו.

ביסוס שותפויות והעמקתן: העמקת מודלים של שותפויות בין מכללות/אוניברסיטאות לבין בתי ספר ומחוזות בכל הנוגע לשלב הכניסה להוראה. מעקב אחר מודלים ייחודיים של חממות (ברמה מוסדית, בין-מוסדית ויישובית) המאפשרות תהליכי תמיכה למורים חדשים ולגננות חדשות, שבהם שותפים גם אנשי ההכשרה וגם אנשי מערכת החינוך הקולטת.

יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תש"פ

 • קשרי עבודה וחשיבה של חברי הפורום עם האגף והתהליכים המרכזים שהוא מוביל.
 • חיזוק קשרי אקדמיה–שדה: הקשר בין יחידות שלב הכניסה להוראה לבין אגפים שונים במשרד החינוך.
 • העצמת תהליכי הלמידה בשלב הכניסה להוראה – בסדנאות הסטאז' ובקורסים למורים חדשים.
 • הרחבת מעגל המשתתפים בתהליכי כניסה להוראה, דרך מודל החממות.
 • מקצוע מנחים לסדנאות בחממות (בשיתוף מכון מופ"ת ובהובלת ד"ר דליה עמנואל וד"ר חיה קפלן).
 • ניהול התהליכים לבחירת בתי ספר שיזכו בפרס קליטה לשנת הלימודים תש"פ.
 • שילוב קהילת למידה בתחום החונכות.

סיכומים משנים קודמות