על יסודי

מרכזת

ד"ר גליה סמו

מכללת לוינסקי לחינוך

מטרת הפורום היא להפגיש ראשי תוכניות לבית הספר העל-יסודי במכללות להכשרת מורים וראשי תוכניות הכשרת מורים באוניברסיטאות, ולדון בנושאים המהווים מוקדי עניין בתוכניות אלו. המפגש יזמן אפשרויות ללמידה משותפת במגוון סוגיות – מבנה ההכשרה וההדרכה הפדגוגית, הלבטים הכרוכים בהובלה אקדמית ומנהלתית של צוותי הדרכה פדגוגית ומורים מאמנים, והממשקים בין שני סוגי הצוותים הללו; ייבחנו שיתופי הפעולה עם בתי הספר המאמנים בדגמי PDS ו"אקדמיה-כיתה" ובדגם ההדרכה המסורתי. עוד תידון ההתמודדות עם אתגרי ההוראה והמחקר.

הפורום יצור סביבת שיח מעמיקה ומקיפה עם בעלי תפקידים במשרד החינוך, דוגמת ראש האגף לחינוך על-יסודי, מפמרי"ם ומפקחים; עם מורים ומנהלים בחינוך העל-יסודי; וכן עם גורמי מחקר ופיתוח תוכן אחרים המאפשרים קידום והעמקה של תוכניות ההכשרה – מט"ח, חוגי החינוך באוניברסיטאות ועוד. הפורום יאפשר בחינה מקיפה של המהלכים לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך העל-יסודי לאור תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, והתאמת תוכניות ההכשרה השונות לתיקון זה.

אשר לקביעת מדיניות עתידית, הפורום ינכיח את ההכשרה לבית הספר העל-יסודי ואת ההכרה במאפייניה הייחודיים, תוך גיבוש עמדות משותפות מול קובעי המדיניות. מפגש מסוג זה יאפשר גם גיבוש תוכניות משותפות, הנעת מהלכים ייחודיים לתוכניות העל-יסודי בכל מוסד אקדמי מכשיר מורים לחוד, ובאופן חוצה מוסדות הכשרה, יצירת שיתופי פעולה בין-מוסדיים והצבת יסודות למחקר משותף בתחומים רלוונטיים.

בשנת תשפ"א יתקיימו שמונה מפגשים במסגרת הפורום, בימי ג' בשעות 15:00–18:15

חלק מהמפגשים יהיו מקוונים.

המפגש הראשון יתקיים, במידת האפשר, פנים אל-פנים במכון מופ"ת. הודעה תישלח לקראת פתיחת שנת הלימודים.

להלן תאריכי המפגשים:

3/11/2020, 1/12/2020, 5/1/2021, 2/2/2021, 2/3/2021, 6/4/2021, 4/5/2021, 8/6/2021

לפרטים נוספים:

ד"ר גליה סמו/ galia.semo@levinsky.ac.il

סיכומים משנים קודמות