יסודי

מרכזות

ד"ר פז אלניר

מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

דורית לחיאני

מפקחת חטיבות צעירות וממונה על מינהל בית ספרי וסביבות למידה משרד החינוך

מבוא

פורום ראשי מסלול יסודי מזמן שיתוף ושיח בנושאים העומדים בלב ליבה של הכשרת המורים לבית הספר היסודי, וכן בנושאים יומיים בוערים ומשמעותיים משולחנם של ראשי המסלולים המשתתפים בו. הפורום מאפשר דיון מעמיק בסוגיות כלליות המעסיקות את חבריו, ובהן מבנה ההכשרה, שיתוף הפעולה בין המכללות לבתי הספר המכשירים בתוכנית "אקדמיה-כיתה", שילוב תחום השפה בתהליכי ההכשרה, שיווק וטיפוח המסלול היסודי ובחינת מתווי ההכשרה הקיימים.

מטרות הפורום

  • הידוק הקשר עם משרד החינוך – האגף היסודי, לדיוק ולטיוב ההכשרה.
  • פיתוח דגמים להכשרה בשיתוף אגף מו"פ של משרד החינוך, בהלימה למתווה החדש המתהווה.
  • המשך העיסוק בשיווק ובמיתוג המסלול היסודי לאור הירידה הניכרת במספר הנרשמים אליו.
  • עיסוק בנושא הקשר "מכללה-שדה" באמצעות "אקדמיה-כיתה", בהתאם להתפתחויות בשטח.

תוכנית כללית של הפורום לשנה"ל תש"פ

התוכנית היא להמשיך להדק את הקשר עם האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך, להמשיך לחקור, להמשיג את החוג לחינוך יסודי, את תעודת ההוראה ואת הממשק ביניהם לאור הכנסת המתווה החדש ולאור הדגמים שיצרנו. נוסף לכך להעמיק את הקשר מכללה-שדה ולחזק את מעמדה של דמות המחנכת ביסודי. תשומת לב מיוחדת תינתן לנושא ההכלה והשילוב.

סיכומים משנים קודמות