שערים לרוח בייעוץ, בטיפול ובחינוך

מרכזת הצוות

ד"ר פנינית רוסו-נצר

המכללה האקדמית אחוה ואוניברסיטת חיפה, ראש מכון מצפן לחקר ויישום משמעות בחיים

יועצת אקדמית

פרופ' עפרה מייזלס

אוניברסיטת חיפה, ראש המרכז לחקר וטיפוח רוח האדם

מבוא

ההיבט הרוחני חשוב להבנת האדם כשלם, ומהווה יסוד מרכזי ואוניברסלי בהתפתחות מיטבית וביטוי חיובי של התפתחות הפוטנציאל האנושי. רוחניות היא מושג-על המתייחס לאמונות, לפרקטיקות ולחוויות, הן בתוך המסגרת הדתית הן מחוצה לה, והיא מוגדרת לרוב על פי שני ממדים מרכזיים: חיפוש אחר משמעות ותכלית הקיום האנושי; והזיקה אל הטרנסצנדנטי, החורג מהפיזי-גשמי והפסיכולוגי.

ההתעניינות ברוחניות ובהתפתחות רוחנית קיימת בתרבות האנושית מאז ומעולם. אולם קבלת הרוחניות כתחום מחקרי ומדעי לגיטימי בפסיכולוגיה היא חדשה יחסית, ובולטת במיוחד בתחום הייעוצי והטיפולי. במשך זמן רב יחסה של הפסיכותרפיה לרוחניות התאפיין בהסתייגות, בחשדנות ובהפרדה. בעידן הנוכחי, המתאפיין בקצב מהיר, בגירויים בלתי פוסקים ובהיעדר יציבות, גוברת והולכת בעולם ההכרה באשר לחשיבות ההיבט הרוחני בהוויית האדם כשלם, ובכלל זה ההבנה באשר למרכזיות של הכמיהה האנושית אל הפלאי, הנשגב, המסתורי והקסום שבקיומנו, ואל החיבור אל ה"מעֶבר".

באופן ספציפי, בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחיבור רוח האדם לייעוץ, לטיפול ולחינוך, הן במחקר הן בפרקטיקה, כיסוד מרכזי ואוניברסלי בהתפתחות אנושית מיטבית.

מטרות הצוות

במהלך המפגשים נכיר חלק ממה שנעשה עד כה בתחום בישראל ובעולם (Best Practices), ונגבש תפיסה מקצועית רלוונטית באשר לדרכים שונות ליישום היבטים של רוחניות בעבודה הייעוצית, הטיפולית והחינוכית. כן נדון ונגבש תובנות באשר להתלבטויות ולאתגרים ביחס לקהלים מגוונים ורב-תרבותיים בחברה הישראלית. ולבסוף ננסה לגבש תובנות בדבר ההשלכות של ידע זה להכשרת אנשי מקצוע במכללות להוראה ולהכשרת סגל המכללות בנושא זה.

בתהליך זה נקווה גם לגבש קהילה מקצועית שמפתחת את המיומנויות שלה בתחום, ושתוכל לתרום להטמעת הרעיון וליישמו בקרב אנשי החינוך והטיפול בארץ.

תוכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תש"פ

  1. גיבוש מסמך עקרונות בדבר יישומם של היבטים של רוח האדם בעבודה ייעוצית, טיפולית וחינוכית במערכת החינוך – ברמה פרטנית, קבוצתית ומערכתית.
  2. ניסוח מסמך או נייר עמדה שעיקרו ההשלכות של תובנות אלו להכשרה ולהתפתחות המקצועית של אנשי חינוך באוניברסיטאות ובמכללות.
  3. עריכת יום עיון להפצת ידע זה בקרב אנשי ייעוץ, טיפול וחינוך.

סיכומים משנים קודמות