מחקר בחינוך הבלתי פורמלי

מרכזת

אופיר שפר

מכללת אורנים

מבוא 

צוות החשיבה "חינוך בלתי פורמלי בזירות משתנות" (חב"פ) פועל זה שנתיים, ובמסגרתו ערכו המשתתפים היכרות עם מחקרים חדשים, מישראל ומהעולם, בתחום החינוך הבלתי פורמלי. המסגרת נועדה לקדם שיח משותף בקרב אנשי אקדמיה ולאפשר למידת עמיתים לעוסקים, או למעוניינים לעסוק, במחקר בתחום החינוך הבלתי פורמלי בישראל.

הצוות מיועד למרצים, לחוקרים, לתלמידי ולתלמידות מחקר בשלבים מתקדמים, העוסקים או מעוניינים לעסוק במחקר הנוגע להיבטים השונים של החינוך הבלתי פורמלי בישראל. הצוות פועל כקבוצת עמיתים שבמסגרתה נידונות סוגיות מחקריות שמעלים חברי הקבוצה החוקרים, ומוצגים מחקרים של חברי הקבוצה.

מטרות צוות החשיבה

  • הפקת קובץ מאמרים (ספר) שיהווה פרסום משותף לחברי הצוות.
  • יצירת קבוצת עבודה אשר תתמוך בעבודה המחקרית של משתתפיה ותקדם שיתופי פעולה, לצורך הרחבת הידע מהשדה אל האקדמיה ולהפך.

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תש"פ

  • ספטמבר 2019 – הגשת טיוטת מאמרים.
  • עד אפריל 2020 – שיפוט הדדי.
  • עד יולי 2020 – שיפוט חיצוני.

בשנה זו ייבנה השלד של הספר, המאמרים יעברו שיפוט הדדי ויוגשו לשיפוט חיצוני.

סיכומים משנים קודמות