נוער בסיכון

ד"ר יהודית שפי

מבוא

בספרות המקצועית מאופיין נוער בסיכון כנוער המגיע מרקע חברתי-כלכלי נמוך, בעל קשיים לימודיים (Amos, 2008), בעיות
קשב וריכוז, בעיות התנהגות ובעיות הסתגלות, מתח חברתי ומתח הישרדותי .(, Hickman et al., 2008; Suh, Suh & Houston
2007) תקופת החיים שבה נוער זה נדרש ללמוד ולהימצא בתוך המסגרות החינוכיות השונות היא ״גיל ההתבגרות״, תקופה רבת-שינויים ותהפוכות כשלעצמה. מה גם שבעידן זה שאנו חיים בו, חלק מהקריטריונים המגדירים ״נוער בסיכון״ מאפיינים גם נוער שאינו מוגדר כך.
במוסדות המכשירים מורים נמצא נושא זה ברוב המקרים בממשק עם החינוך החברתי, ואילו מורים המקבלים הכשרה רגילה ומיועדים ללמד בבתי ספר על-יסודיים חשופים לנושא במידה מועטה, ונדרשים להתמודד עם התלמידים בבית הספר ללא
הכשרה מקצועית מכוונת.
בהמשך לכך עולות כמה שאלות: האם, ועד כמה ההכשרה המקצועית הייחודית לעבודה עם נוער בסיכון אכן נחוצה וחשובה? האם קיימים מודלים ייחודיים המיועדים למטרה זו, והאם הם אכן נבדלים מהתמודדות עם נוער שאינו בסיכון? מה מקומו של המורה ועד כמה הוא משמעותי לתלמידים אלה במסגרות הלימוד שלהם? מה צריך המורה לעשות כדי שתלמידים אלה, הנמצאים בסיכון לנשירה מבית הספר, אכן, יתמידו ויסיימו את לימודיהם?
צוות החשיבה יחקור ויברר את הצרכים של נוער בסיכון אל מול עבודת המורה בתוך בית הספר, ואת הדרכים שבהן המורה
יכול להיות משמעותי עבור התלמידים האלה כך שיתמידו בלימודיהם.

מטרות הצוות

  • עיון במחקרים מישראל ומהעולם העוסקים בנוער בסיכון ובקשר שבין יחסי מורים-תלמידים לבין נשירה. התמודדות מערכת החינוך והמורים עם נוער בסיכון.
  • עריכת ראיונות עם מורים ותלמידים בהקשר לנושאים הנדונים.
  • חקירה ובדיקה של מודלים ליחסים משמעותיים בין מורים לתלמידים )נוער בסיכון(.

סיכומים משנים קודמות