תחביר המשפט ותחביר הטקסט

הקורס יתרכז בנושאים שהתחביר המודרני עוסק בהם: מבנה המשפט והטקסט ומרכיבים סמנטיים ופרגמטיים של המשפט והטקסט. נראה את תפקידו המכריע של התחביר בפענוח ובניסוח משפטים. עוד נראה שלצד כללי התחביר המחויבים הידועים יש כללי תחביר של רשות. לכללי התחביר האלה המשותפים לדוברים, תפקיד חשוב בפענוח הטקסט.
הקורס יתרכז בנושאים שהתחביר המודרני עוסק בהם: מבנה המשפט והטקסט ומרכיבים סמנטיים ופרגמטיים של המשפט והטקסט. נראה את תפקידו המכריע בפענוח ובניסוח משפטים. עוד נראה שלצד כללי התחביר המחויבים הידועים יש כללי תחביר של רשות. לכללי התחביר האלה המשותפים לדוברים, תפקיד חשוב בפענוח הטקסט.
  1. להכיר את הכלים התחביריים לצורך פענוח יחידות שיח מחד גיסא ולצורך ניסוח יחידות שיח ברורות מאידך גיסא.
  2. להכיר את פרקי התחביר שכדאי ללמד כשמלמדים עברית כשפה נוספת. יושם דגש על המאפיינים התחביריים של העברית כלשון שמית ועל האתגרים שמציבים מאפיינים אלה בפני הלומדים. ​​
  1. "את פתח לו" – מבוא
   • במה עוסק התחביר?
   • מאפיינים תחביריים של העברית כלשון שמית
    1. המשפט השמני
    2. לשון עתירת התאם
    3. לשון בעלת סדר מילים חופשי למדי
    4. מערכת הזמנים
    5. שינויים צורניים הנובעים מן הסביבה התחבירית
   • חשיבות התחביר בלימוד עברית כלשון שאינה לשון אם 
   • המשפט והטקסט
 1.                מטלה לסיכום היחידה
  1. "מה העדות והחקים המשפטיים" – מבנה המשפט והטקסט
   • יחידות השיח: הרכיב, הצירוף, המשפט והטקסט
   • סוגי הקשרים במשפט: קשר פרדיקטיבי, קשר של שעבוד, קשר של איחוי
   • הצירוף והמשפט: הצירוף השמני, הצירוף הפועלי, המשפט הפועלי והמשפט השמני
   • סוגי משלימים
   • סוגי צירופים שמניים: שם ושם תואר, סמיכות, צמידות, שם עם כינוי חבור
   • מבנה המשפט: המשפט הפועלי והמשפט שאינו פשוט 
   • מבנה הטקסט: משפטים מקושרים
   • לימוד האמצעים המבניים בהתאמה לרמות הלימוד
    מטלה לסיכום היחידה
  2. "מה זאת" – המשפט והטקסט במישור הסמנטיקה והפרגמטיקה
   • אמצעים סמנטיים במשפט ובטקסט
    1. מאזכרים סמנטיים 
    2. קבוצות פעלים ומשלימיהם
    3. פענוח קשרים בין משפטים: מפורשים ומשתמעים  
   • אמצעים פרגמטיים במשפט ובטקסט
    1. יצירת צירופים שלמים
    2. משלימים מחויבים, משלימי רשות ומשלימים שמיטים
    3. דרכים להבעת מודאליות 
    4. דרכים להעברת מסר: סדר מילים, צייני הנתון והחידוש במשפט
    5. פעולות דיבור
     מטלה לסיכום היחידה
  3. "מה העבודה הזאת לכם" -ניתוח תחבירי כאמצעי לתהלוך משפט
   • עמימות בלשון טבעית
   • עמימות מוגברת בלשון העברית 
   • כלים לפענוח המשפט ברצף
    1. כללי חובה וכללי סבירות
    2. מנגנון לפיתוח ציפיות
    3. מנגנון לתיקון פענוח שגוי
    4. תהלוך באמצעות מנגנוני "מלמעלה למטה" ו"מלמטה למעלה"
    5. דוגמה לפענוח משפט ברצף הקריאה
   • ​ניסוח משפטים במבנה צפוי
    1.   סדר מילים טבעי
    2.   מימוש ציפיות מהיר
    3.   סמיכות משלימים לגרעינים
    4.   פענוח מאזכרים
   • לימוד כלי התחביר בהתאמה לרמות הלימוד
    מטלה לסיכום היחידה
    מטלה לסיכום הקורס
מרבית הלימודים בקורס מתבצעים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle, אך כל קורס משלב גם שני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת ה-Zoom.
ד"ר אורלי אלבק
ראש מדור לימודי המשך באקדמיה ללשון העברית, ומרצה בתוכנית לעריכת שפות במכללת ליפשיץ; בעבר לימדה עברית במכללות ובבתי ספר בחו"ל.

פתיחת קורס מותנית בכמות הנרשמים.
במקרה של אי פתיחת קורס בסמסטר מסוים, יוכל כל נרשם:

1. לבחור בקורס חלופי מתוך הקורסים שנפתחים
2. לדחות את הלימודים לסמסטר העוקב
3. לקבל חזרה את שכר הלימוד במלואו

שיתוף ב print
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email