הגשת מועמדות לתכנית הפוסט דוקטורט במכון

ההרשמה לשנת תשפ"א

תנאי סף להגשת מועמדות

 • תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.
 • תואר שלישי שניתן במהלך חמש השנים הקודמות להגשת הבקשה.
 • מועד סיום הדוקטורט הינו המועד המצוין על-גבי התעודה, ​לא יוקדם ממאי 2014.
 • איש/אשת סגל במוסד אקדמי להכשרת מורים (מכללות אקדמיות לחינוך ובתי-הספר לחינוך האוניברסיטאות). היקף משרה של 6 ש"ש, או 40% משרה.

הליך הקבלה

הגשת מועמדות לתכנית פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת מחזור ו' עד – 

י"ח כסלו תש"פ, 16/12/2019

 1. הרשמה מקוונת.
 2. הגשת תיק מועמדות הכולל:
  א. טופס הרשמה תשפ"א.docx
  ב. תמונה.
  ג. קורות חיים.
  ד. רשימת פרסומים בחלוקה לפרסומים שפיטים ולא שפיטים (מאמרים, פרקים בספרים והשתתפות פעילה בכנסים בין-לאומיים).
  ה. מאמר, פרסום או תכנית לימודים שפורסמו שבהם המועמד/ת הוא/היא מחבר/ת ראשון/ה או שותף/ה.
  ו. אישור על קבלת התואר השלישי וצילום של התעודה.
  ז. אישור ממינהל כוח אדם במוסד האקדמי בו המועמד/ת מועסק/ת.
  ח. אישור יציאה ללימודים מנשיא/ת המכללה או מראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה.
  ט. שני מכתבי המלצה חתומים (אחד ממנחה הדוקטורט והשני מנשיא או מרקטור המוסד האקדמי שבו המועמד/ת מלמד/ת). מכתבי ההמלצה הנושאים את שם המועמד יישלחו ישירות על–ידי הממליצים.
  י. מסמכים נוספים לפי דרישה, ככל שרלוונטי.
  יא. יש לשלוח את המסמכים הנ"ל לכתובת postdoc@macam.ac.il
 3. ריאיון אישי עם חברי ועדת הקבלה.
  ההודעה בדבר הקבלה לתכנית תישלח למועמדים בדואר כחודש לאחר הריאיון, בצירוף מידע מלא על זכויות וחובות העמיתים.
 4. בחירת מנחה
  ועדת ההיגוי של התכנית ממליצה על מנחה לכל מועמד לאחר קבלתו לתכנית. המנחה הסופי נקבע בשיח משותף בין צוות התכנית, עמית הפוסט-דוקטורט והמנחה.

פונים אשר לא יגישו את מכלול הטפסים לא יידונו בוועדת המיון