מידע להרשמה

שכר הלימוד הוא בהשתתפות עצמית של הלומד. האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך משתתף במימון הלימודים.

שכר לימוד

שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א: 2300 ש"ח
דמי הרשמה: 100 ש"ח

תנאי קדם לקבלה לבית הספר להתמחויות

 • תואר אקדמי שני (ממוסד מוכר) ומעלה
 • ניסיון בהוראה ו/או בהדרכה במכללה אקדמית לחינוך
 • העסקה בהיקף של שליש משרה לפחות במכללה להכשרת עובדי הוראה במהלך ההתמחות

חובות המתמחים

 • נוכחות ב-80% לפחות ממפגשי ההתמחות הקבועים
 • הגשת מטלות במהלך שנת הלימודים
 • הגשת מיזם (פרויקט) יישומי ו/או מחקרי בסיום כל שנת לימוד

מבנה והיקף ההתמחויות

התמחות חדשנתית

תוכנית התמחות חד-שנתית היא בהיקף של 180 שעות, וכוללת:

 • א. לימודי חובה במכון מופ"ת – יום אחד בשבוע במשך שנה, בהיקף של 180 שעות
 • ב. מיזם (פרויקט) יישומי בנושא התוכנית

התמחות דושנתית

לחסרי תעודת הוראה – התמחות דו-שנתית יכולה להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות לזכאים העומדים בקריטריונים. התוכנית היא בהיקף של 720 שעות וכוללת:

 • א. לימודי התמחות (חובה) במכון מופ"ת – יום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים בהיקף של 360 שעות
 • ב. מיזמים (פרויקטים) בנושא ההתמחות בהיקף של 180 שעות
 • ג. לימודים קודמים – הכרה בלימודים המוכרים לגמול על ידי משרד החינוך שלא לתואר אקדמי, לכל היותר שש שנים לאחור, בהיקף של 180 שעות. יש אפשרות להכרה בפרסומים ובהרצאות בכנסים מדעיים.

לבעלי תעודת הוראה – התמחות דו-שנתית היא בהיקף של 540 שעות, כמפורט בסעיפים א' ו-ב'.

תעודות ואישורים

 • א. לחסרי תעודת הוראה תינתן תעודת התמחות שוות ערך לתעודת הוראה במכללות לחינוך בלבד, בהיקף של 720 שעות, בחתימת מנכ"ל משרד החינוך, ראש האגף להכשרת עו"ה וראש מכון מופ"ת. התעודה ניתנת על לימודי התמחות במשך שנתיים ומקנה "כפל תואר".
 • ב. לבעלי תעודת הוראה (כלומר בעלי "כפל תואר") יינתן אישור על סיום לימודי התמחות בהיקף של 540 שעות, בחתימת ראש האגף להכשרת עובדי הוראה וראש מכון מופ"ת. האישור הוא על לימודי התמחות במשך שנתיים.

התעודה והאישור (סעיפים א' ו-ב' לעיל) מקנים גמול השתלמות בהיקף של 360 שעות (על הלימודים שהתקיימו בפועל במכון מופ"ת).

התעודה והאישור יינתנו רק ללומדים שמילאו את כל חובות הלימודים, דהיינו נוכחות בהיקף הנדרש והגשת עבודות גמר בכל שנת לימודים.

רק מתמחים שעמדו בכל החובות ובלוח הזמנים הקבוע בתקנון ידווחו כזכאים לגמול השתלמות, לגמול ביניים ו/או לכפל תואר.

לכל תעודה יצורף גיליון לימודים המפרט את נושאי הלימוד ונושאי הפרויקט/המחקר היישומי.

עם סיום השנה הראשונה של ההתמחות (180 שעות[1]) יהיו מתמחים אלו זכאים לגמול ביניים.

 • ג. ללומדים בקורסים חדשנתיים יינתן אישור לימודים המזכה בגמול השתלמות לפי היקף הלימודים המצוין בתוכנית, בחתימת ראש מכון מופ"ת.

מורי מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה אשר ישלימו את כל חובותיהם בתוכנית חד-שנתית ויגישו עבודת גמר כנדרש, יהיו זכאים לצבירת 180 שעות "גמול השתלמות" (לכל היותר) ויקבלו ממכון מופ"ת אישור על לימודיהם בתוכנית.

תיק אישי

לכל לומד תיק אישי הכולל: מסמכי הרשמה, גיליון מעקב לימודים, נושאי הפרויקטים, צילומי תעודות, זכאות לתעודה, גיליון לימודים ותיעוד שיחות אישיות.

המצאת כל האישורים הנדרשים בתיק האישי היא באחריות הלומד.

מענק השתלמות

על המתמחה למלא את טופס הבקשה למענק השתלמות המצוי באתר משרד החינוך – פורטל עובדי הוראה-מענקים

http://edu.gov.il/sites/pohnet/pituachmiktzoi/pages/maanakshaothechzershcharlimud.aspx

יש להקפיד על רישום מלא ומסודר של כל הפרטים הנדרשים בטופס.

המשתתפים בלימודי ההתמחות יהיו זכאים בשנת הלימודים תש"פ למענק השתלמות על פי תקנות משרד החינוך, בכפוף להקצאות משרד החינוך.

נוהלי משרד החינוך

 • א. האגף להשתלמויות והדרכה לעובדי הוראה משתתף במימון הלימודים.
 • ב. מענק ההשתלמות הוא בכפוף לתקנות משרד החינוך ובאישורו.
 • ג. חובות הלומדים בלימודי ההתמחות לצורך קבלת "גמול השתלמות" הן על פי תקנות משרד החינוך.
 • ד. במהלך לימודיהם יידרשו הלומדים בהתמחות למלא שאלוני משוב למשתלמים מטעם האגף במשרד החינוך.

נוהלי הרשמה ותשלום

שכר לימוד

דמי הרשמה: 100 ₪

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א: 2,300 ₪.

שכר הלימוד המצוין הוא חלקו של הלומד (השתתפות עצמית) בשכר הלימוד. האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך משתתף במימון הלימודים.

 • המעוניינים להירשם ללימודים בבית הספר ללימודי התמחות מקצועית לשנת הלימודים תשפ"א ישלחו את טופס הרישום והתשלום המופיע בסוף חוברת זו, או יירשמו באמצעות אתר מכון מופ"ת.
 • דמי הרשמה בסך 100 ש"ח ייגבו במועד ההרשמה ללימודים, ולא יוחזרו במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא.
 • ניתן להשתתף בלימודי ההתמחות במסגרת שנת שבתון, תמורת תשלום שכר לימוד בסך 5,000 ש"ח.

לנרשמים לשנה הראשונה – שכר הלימוד ייגבה החל מ- 13 באוקטובר 2020.

לנרשמים לשנה השנייה – שכר הלימוד ייגבה במועד ההרשמה.

הרשמה להתמחות תאושר סופית רק לאחר הסדרת התשלום של שכר הלימוד המלא.

במקרה של ביטול הלימודים בין 5 בנובמבר ל-30 בנובמבר 2020 יוחזר סך של 70% משכר הלימוד.

במקרה של ביטול החל מ-1 בדצמבר 2020 ואילך, מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר כספי.

הכללים המלאים לביטול עסקה מופיעים בתקנון מכון מופ"ת בקישור שלהלן, והם הכללים המחייבים  http://www.mofet.macam.ac.il/staff/Pages/cancelation.aspx

אפשר לקבל את התקנון המלא גם במשרדי מכון מופ"ת, ביחידת מנהל לומדים.

[1] שעות אלו יקוזזו עם קבלת "כפל תואר".

 

[1] שעות אלו יקוזזו עם קבלת "כפל תואר".