מחקר פעולה ומחקר עצמי

קבוצת משנה במחקר איכותני

מנחה

פרופ' מיכל צלרמאיר
michalz@levinsky.ac.il

שעות המפגשים:
בשעות 13:00-11:00

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ט שישה מפגשים בימי ראשון (11.11.18, 23.12.18, 20.1.19, 3.3.19, 7.4.19, 26.5.19).

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 800 ₪

תיאור:

מחקר עצמי/מחקר פעולה הוא סוגה מחקרית שהתפתחה בעיקר בהכשרת מורים, ובאמצעותה מורים ומורי המורים חוקרים את תפיסותיהם האישיות, את אמונותיהם ואת ערכיהם. הם בוחנים באמצעות תיעוד שיטתי, המבוסס על תאוריה, כיצד הם מממשים אותם בעבודתם. בניגוד למחקר מסורתי, מחקר עצמי/מחקר פעולה אינו מאשש או קובע; מטרתו היא להביא לידי הצפה של אי-הוודאויות שבהוראה ולעורר תהייה באשר אליהן. זהו מחקר של העצמי בהקשר של העצמי ושל האחרים, הלא הם הסטודנטים להוראה והקולגות להכשרה. בקבוצה נדון בעקרונותיה התאורטיים, האתיים והמתודולוגיים של סוגה מחקרית זו, נעיין בצוותא במחקרים עצמיים/מחקרי פעולה שפורסמו בספרות המקצועית ונשמש זה לזה כ"חברים ביקורתיים" למחקרים העצמיים שחברי הקבוצה עורכים או מתכננים לערוך. במפגשים ישולבו הרצאות קצרות, סדנאות ניתוח נתונים, דיון במאמרים ובמושגים חשובים העולים מהם (כגון: שיתופיות, רפלקסיביות, תמורה) ובהיצגים של חברי הקבוצה את עבודותיהם בתחום.