גיליון 69

פברואר
2023
בימת דיון:
אוטונומיה בית-ספרית במפגש עם הפיתוח המקצועי של מורים
Filters

מפיתוח מקצועי להתפתחות מקצועית בית-ספרית

בארץ, כמו גם בארצות רבות אחרות, יש הסכמה גורפת בקרב חוקרים ואנשי חינוך, שנדרשת רפורמה משמעותית במערכות החינוך, שבבסיסה שינוי מהותי בתפיסת ההוראה והלמידה של כל בעלי העניין. תקופת הקורונה העצימה את הצורך הזה, אך בד בבד חשפה הזדמנויות רבות לחולל את השינוי הדרמטי הנדרש. בסקירה זו אציג את השינויים הנדרשים בפיתוח המקצועי של המורים במסגרת האוטונומיה הבית-ספרית, את שלושת עמודי התווך שעליהם מושתתת התפתחות זו ובעיקר את תפקידם המכריע של המורים ברפורמה הנדרשת.

לבצור את פרי הגפ"ן:

בימים אלה, במסגרת התוכנית לגמישות ניהולית במערכת החינוך, הוחלט על הרחבה ניכרת של סמכויותיהם של המנהלים באמצעות העברת משאבים ותקציבים לניהולם הישיר. מה שבעבר הוגדר כ"ניהול עצמי", ייקרא החל משנת תשפ"ג "גמישות פדגוגית ניהולית" (גפ"ן). ביטויה של גמישות זו בכך שעל המנהלים להתאים את המשאבים והמענים העומדים לרשותם לצרכים הייחודיים של קהילתם העקרונות שמייצגים ראשי התיבות גפ"ן – גמישות, פדגוגיה, ניהול – הם ביטוי מיטבי של תפקיד המנהל ושל מסוגלותו הניהולית והמקצועית.

אוטונומיה בית-ספרית במפגש עם הפיתוח המקצועי של מורים

בנייר עמדה זה אציג תחילה את הסוגיה של מתן אוטונומיה וגמישות למנהלי בתי הספר. בהמשך אבחן את הסוגיה הזו מנקודת מבט מיקרו פוליטית על הארגון הבית-ספרי. אציג את המתח הקיים במפגש שבין הגמישות הניהולית של מנהל בית הספר בבחירת התכנים של הפיתוח המקצועי לבין הגורמים האנושיים העוסקים במלאכת החינוך. לסיכום אציג את עמדתי.

פיתוח מקצועי של מורים בנושא עבודה שיתופית עם הורים לתלמידים עם מוגבלות

משרד החינוך אומנם מטיל על המורים את האחריות לקידום העבודה השיתופית עם ההורים, אך אלה לעיתים קרובות מרגישים שלא הוכשרו בנושא, ושאין להם מיומנויות ליצירה ולניהול של עבודה זאת. הקושי גדול יותר כשמדובר בעבודה עם הורים לתלמידים עם מוגבלות. בין מורים לבין הורים לתלמידים עם מוגבלות מתקיים קשר ייחודי ושונה מהקשר שבין מורים לבין הורים לתלמידים ללא מוגבלות. מספרות המחקר עולה כי עבודה שיתופית עם הורים בכל הנוגע לשירותי חינוך מיוחד, מיטיבה עם הטיפול בתלמידים הללו ועם למידתם ותורמת לקידומה.

התפתחות מקצועית של מורים במסגרת קהילת למידה ועשייה

מאמר זה מציג התפתחות מקצועית של מורים במסגרת בנייה של קהילה מקצועית בבית-ספר יסודי ממלכתי-דתי. במסגרת המגמה למתן אוטונומיה לבית-הספר, שהתחזקה במהלך מגפת הקורונה, הקמנו קהילת למידה ועשייה, אשר שזרה השתלמות מסורתית בפסג"ה בלמידת המורים בבית-הספר, טיפחה שיתופיות ואפשרה מרחב וזמן ללמידה, ולא פחות מכך עודדה כוחות פנים בית-ספריים והצמיחה מנהיגות.

תפריט
אפשר לעזור?